zpět na úvodní stránku

Úvodní slovo

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych vás jménem výboru ČSARIM pozval na XXVII. kongres naší odborné společnosti do Prahy.

Letošní kongres bude výjimečný z řady důvodů. Za prvé, koná se při příležitosti 17th World Congress of Anaesthesiologists (WCA 2020) – akce světového formátu, jejíž lokální organizace byla svěřena do rukou ČSARIM. Naše odborná společnost chce využít této možnosti ve prospěch svých členů a umožnit jim přístup na WCA 2020 v rámci poplatku na národní kongres – využijme toho naplno. Nemějme, prosím, ale současně pocit úplné samozřejmosti, tento přístup národní společnosti je v zemích, kde světové kongresy doposud probíhaly, zcela ojedinělý. Za druhé – XXVII. kongres ČSARIM bude pořádán poprvé společně se Slovenskou společností anesteziologie a intenzivní medicíny (SSAIM) jako odraz zájmu o udržování partnerské spolupráce se slovenskou odbornou komunitou, jako projev dlouholeté pevné vazby se SSAIM a v neposlední řadě jako možný impulz k užší budoucí spolupráci na projektech, kde spojení dvou profesních subjektů zvyšuje vždy autoritu dosaženého výsledku. Za třetí – pečlivě sestavený, i když rozsahem omezený, odborný program, zaměřený na témata, s nimiž se setkáváme prakticky denně bez ohledu na velikost nebo typ pracoviště. Program, kde chceme u zvolených témat v odborné diskuzi postulovat klíčové principy medicínsky správné a bezpečné péče v souladu s aktuálním stavem odborného poznání v roce 2020 a přispět k jejich adopci do každodenní praxe.

Ve výčtu odborných důvodů „proč jet na kongres ČSARIM 2020 do Prahy“ bych uměl pokračovat, dovolím si zakončit mé pozvání modifikací úvodního slova před loňským kongresem: Pokud se chcete ve svém profesním životě na pár dní zastavit, vidět náš obor z globální perspektivy, být součástí česko-slovenské diskuze k nejčastějším klinickým problémům perioperační medicíny a k tomu si dopřát pár dnů osobní "diastoly" – lepší místo v době od 6.-8. září 2020 nikde jinde na světě nenajdete.

Za SSAIM se k mému pozvání připojuje předseda výboru doc. MUDr. Roman Záhorec, Ph.D.

prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D., FCCM

 

Sekretariát kongresu
GUARANT International spol. s r. o.
Českomoravská 19, 190 00  Praha 9
Tel.: 284 001 444
E-mail: csarim2021@guarant.cz

© 2020 GUARANT International spol. s r. o.